วิธีการสั่งซื้อ

 

 

 

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าของ Beauty of Joseon Thailand

      1. Beauty of Joseon Thailand ยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้า เป็นสินค้าที่เกิดจากความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์ โดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากการสั่งซื้อ

      2. Beauty of Joseon Thailand ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินในทุกกรณีดังต่อไปนี้
          2.1 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าที่ไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
          2.2 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าที่เปิดใช้แล้วมีอาการแพ้ (ในการซื้อหลายชิ้น สินค้าที่ยังไม่ได้เปิดใช้สามารถคืนได้)
          2.3 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการใช้งานของลูกค้า
          2.4 ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เสียหาย และยังไม่ผ่านการใช้งาน

      3. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่โทร. 089-296-9566 เพื่อแจ้งปัญหา ความเสียหาย การรับคืน วิธีดำเนินการต่างๆ

      4. วิธีการเปลี่ยนคืน

          4.1 ลูกค้านำส่งสินค้ากลับมาที่ Beauty of Joseon Thailand โดยทางพัสดุลงทะเบียน หรือ ems โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมใบเสร็จ หรือใบสั่งซื้อ (ถ้ามี)

          4.2 กรณีเป็นสินค้าที่เกิดจากความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง อนุโลมให้ถ่ายภาพสินค้าที่เสียหายแล้วส่งกลับมาที่ beauty@chunnasart.com เพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน

      5. Beauty of Joseon Thailand เคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้นและทุกขั้นตอนของการบริการ ในกรณีหากเกิดมีข้อพิพาท/ขัดแย้ง Beauty of Joseon Thailand 

          จะพยายามอย่างที่สุดในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อพิพาทเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว Beauty of Joseon Thailand ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งสิ้น

 

      6. Beauty of Joseon Thailand สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า